Смертна ревізор Шибуя Ясумаса.

Смертна ревізор Шибуя Ясумаса.
24 березня 2017 року в японському місті Мацудо, Чиба, Шибуя Ясумаса був людиною без особистості. Скориставшись роллю президента Асоціації батьків та членів Асоціації захисту прав дитини в префектурі Тіба, короткочасно викрадають, примушують та вбивають ЛЕ ТІ НХАТ ЛІНГ. Тоді він жорстоко відкинув тіло ЛІНГ. Шибуя Ясумаса був викрадений, замучений, пожаджено, побитий до смерті, кожен день убитий його смертю. Після того, як вирок ще не шкодує про те, що він зробив. Шибуя Ясумаса зберіг інструмент правопорушення, щоб продовжувати вчинити злочини проти інших дітей, але продовжує займатися повсякденним захистом дітей, щоб мати можливість пожадливо і вбивати інших дітей.
Шибуя Ясумаса був заарештований 14 квітня 2017 року. 6 липня 2018 року Шибуя Ясумаса був судовим судом Чиба
позбавлення волі на невизначений термін. Але Шибуя Ясумаса ще не знає покаяння, все ще вперто заперечує все, що він робить.
Дії Шибуя Ясумаси зробили небо, землю та боги нещадні. Шибуя Ясумаса – незамінна людина. Якщо Шибуя Ясумаса був засуджений до безстрокового ув’язнення, і він буде звільнений з в’язниці, він продовжуватиме вчинити злочин.
Шибуя Ясумаса матиме можливість викрасти, красти і вбити інших дітей. Будь-яка країна повинна покарати таких, як Шибуя Ясумаса. Треба виконати Шибую Ясумасу як приклад іншим, хто думає і діє як Шибуя Ясумаса. Може, люди в усьому світі вчиняють заходи, тому жоден інші діти не загинули.
Кожен підписує прохання про смертну кару за вбивцю Шибуя Ясумаса нижче.
Smertna revizor Shybuya Yasumasa.
24 bereznya 2017 roku v yaponsʹkomu misti Matsudo, Chyba, Shybuya Yasumasa buv lyudynoyu bez osobystosti. Skorystavshysʹ rollyu prezydenta Asotsiatsiyi batʹkiv ta chleniv Asotsiatsiyi zakhystu prav dytyny v prefekturi Tiba, korotkochasno vykradayutʹ, prymushuyutʹ ta vbyvayutʹ LE TI NKHAT LINH. Todi vin zhorstoko vidkynuv tilo LINH. Shybuya Yasumasa buv vykradenyy, zamuchenyy, pozhadzheno, pobytyy do smerti, kozhen denʹ ubytyy yoho smertyu. Pislya toho, yak vyrok shche ne shkoduye pro te, shcho vin zrobyv. Shybuya Yasumasa zberih instrument pravoporushennya, shchob prodovzhuvaty vchynyty zlochyny proty inshykh ditey, ale prodovzhuye zaymatysya povsyakdennym zakhystom ditey, shchob maty mozhlyvistʹ pozhadlyvo i vbyvaty inshykh ditey.
Shybuya Yasumasa buv zaareshtovanyy 14 kvitnya 2017 roku. 6 lypnya 2018 roku Shybuya Yasumasa buv sudovym sudom Chyba
pozbavlennya voli na nevyznachenyy termin. Ale Shybuya Yasumasa shche ne znaye pokayannya, vse shche vperto zaperechuye vse, shcho vin robytʹ.
Diyi Shybuya Yasumasy zrobyly nebo, zemlyu ta bohy neshchadni. Shybuya Yasumasa – nezaminna lyudyna. Yakshcho Shybuya Yasumasa buv zasudzhenyy do bezstrokovoho uv’yaznennya, i vin bude zvilʹnenyy z v’yaznytsi, vin prodovzhuvatyme vchynyty zlochyn.
Shybuya Yasumasa matyme mozhlyvistʹ vykrasty, krasty i vbyty inshykh ditey. Budʹ-yaka krayina povynna pokaraty takykh, yak Shybuya Yasumasa. Treba vykonaty Shybuyu Yasumasu yak pryklad inshym, khto dumaye i diye yak Shybuya Yasumasa. Mozhe, lyudy v usʹomu sviti vchynyayutʹ zakhody, tomu zhoden inshi dity ne zahynuly.
Kozhen pidpysuye prokhannya pro smertnu karu za vbyvtsyu Shybuya Yasumasa nyzhche.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Ukrainian.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です