ຕ້ອງການການຕາຍ Shibuya Yasumasa.

ຕ້ອງການການຕາຍ Shibuya Yasumasa.
ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2017 ຢູ່ເມືອງ Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa ຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ມີບຸກຄົນ. ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກບົດບາດຂອງປະທານປະເທດຂອງສະມາຄົມແມ່ຍິງແລະສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການປົກປ້ອງເດັກໃນແຂວງ Chiba, ໃນໄລຍະສັ້ນໆ, ໄດ້ຂົ່ມຂູ່, ຂົ່ມຂູ່ແລະຂ້າ LE THI NHAT LINH. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ຖິ້ມຮ່າງກາຍ LINH ຢ່າງຮຸນແຮງ. Shibuya Yasumasa ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວ, ຂົ່ມເຫັງ, ຂີ້ອາຍ, ແລ່ນໄປຫາການເສຍຊີວິດ, ເສຍຊີວິດຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາທຸກໆມື້. ຫຼັງຈາກປະໂຫຍກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປາດຖະຫນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ. Shibuya Yasumasa ໄດ້ເກັບຮັກສາເຄື່ອງມືທີ່ຂີ້ຕົວະເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດອາຊະຍາກໍາຕໍ່ເດັກນ້ອຍອື່ນໆ, ແຕ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງທຸກໆມື້ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະຫລອກລວງແລະຂ້າເດັກນ້ອຍອື່ນໆ.
Shibuya Yasumasa ຖືກຈັບກຸມໃນວັນທີ 14 ເມສາ 2017. 6 ກໍລະກົດ 2018 Shibuya Yasumasa ແມ່ນສານຊາບາ
ຈໍາຄຸກຕະຫຼອດເວລາ. ແຕ່ Shibuya Yasumasa ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການກັບໃຈ, ຍັງຄົງປະຕິເສດທຸກສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ.
ການປະຕິບັດງານຂອງ Shibuya Yasumasa ເຮັດໃຫ້ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະພຣະເຈົ້າບໍ່ຍອມຟັງ. Shibuya Yasumasa ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າ Shibuya Yasumasa ຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກບໍ່ຈໍາກັດ, ແລະຈະຖືກປ່ອຍຕົວຈາກຄຸກ, ລາວຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການກະທໍາຜິດ.
Shibuya Yasumasa ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະ kidnap, mutaim ແລະຂ້າເດັກນ້ອຍອື່ນໆ. ປະເທດໃດກໍ່ຄວນລົງໂທດຜູ້ທີ່ຄ້າຍຄື Shibuya Yasumasa. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະປະຕິບັດ Shibuya Yasumasa ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບຄົນອື່ນທີ່ຄິດແລະປະຕິບັດຄື Shibuya Yasumasa. ອາດຈະປະຊາຊົນທົ່ວໂລກປະຕິບັດການດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນຖືກຂ້າຕາຍ.
ບຸກຄົນທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຮ້ອງຂໍການລົງໂທດການເສຍຊີວິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ Shibuya Yasumasa ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
tongkan kantai Shibuya Yasumasa
naivanthi 24 mina 2017 yumeuong Matsudo Chiba Shibuya Yasumasa khongnyipun aemn phusai thibomi bukkhon daihab paojd chak bodbad khongpathanpathed khongsamakhom aemnying lae samasik khongsamakhom kan pokpong deknaiaekhuang Chiba nailainya san dai khomkhu khomkhu laekha LE THI NHAT LINH rangchaknan lav dai thimhangkai LINH yanghunaehng Shibuya Yasumasa daithuk lakphatua khomheng khi ai aeln paiha kan siasivid siasivid nyonkan siasivid khongkhao thukmu rangchak paojk thinyangbodai padthana kiauakab singthi lav daihed Shibuya Yasumasa daikeb haksa kheuongmu thi khituaa pheuosubto patibad a sa nyakoa to deknony un aetnyang misuanhuam naikan pokpong thukmu pheuohai deknony miookad thicha lokluang lae kha deknony un
Shibuya Yasumasa thuk chabkumnaivanthi 14 mesa 2017 6 kolakod 2018 Shibuya Yasumasa aemn san saba
choakhuk tarod vela aet Shibuya Yasumasa nyang bohu kiauakabkan kab chai nyangkhong patised thuksing thilav hed
kan patibadngankhong Shibuya Yasumasa hedhai savan aephndin olk lae phrachao bonyom fang Shibuya Yasumasa aemn phusai thibosamad pianaepngdai tha Shibuya Yasumasa thuk tadsin choakhuk bo choakad lae chathuk ponytua chak khuk lav chasubto patibadkan kathoaphid
Shibuya Yasumasa chamiookadthicha kidnap mutaim lae kha deknony un patheddai kokhuan longothd phuthi khaikhu Shibuya Yasumasa manpen sing choapen thichapatibad Shibuya Yasumasa pentuayang haikab khonun thi khid laepatibadkhu Shibuya Yasumasa adcha pasason thouaolk patibadkan doanoenkan odnybo dangnan bomi deknony khonun thukkhatai
bukkhon thukkhon khaohuam kan hongkho kanlongothd kan siasivid soalab phuthithukkhatai Shibuya Yasumasa khanglumni

input form:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Lao.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です