ຕ້ອງການການຕາຍ Shibuya Yasumasa.

ຕ້ອງການການຕາຍ Shibuya Yasumasa.
ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2017 ຢູ່ເມືອງ Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa ຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ມີບຸກຄົນ. ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກບົດບາດຂອງປະທານປະເທດຂອງສະມາຄົມແມ່ຍິງແລະສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການປົກປ້ອງເດັກໃນແຂວງ Chiba, ໃນໄລຍະສັ້ນໆ, ໄດ້ຂົ່ມຂູ່, ຂົ່ມຂູ່ແລະຂ້າ LE THI NHAT LINH. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ຖິ້ມຮ່າງກາຍ LINH ຢ່າງຮຸນແຮງ. Shibuya Yasumasa ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວ, ຂົ່ມເຫັງ, ຂີ້ອາຍ, ແລ່ນໄປຫາການເສຍຊີວິດ, ເສຍຊີວິດຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາທຸກໆມື້. ຫຼັງຈາກປະໂຫຍກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປາດຖະຫນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ. Shibuya Yasumasa ໄດ້ເກັບຮັກສາເຄື່ອງມືທີ່ຂີ້ຕົວະເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດອາຊະຍາກໍາຕໍ່ເດັກນ້ອຍອື່ນໆ, ແຕ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງທຸກໆມື້ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະຫລອກລວງແລະຂ້າເດັກນ້ອຍອື່ນໆ.
Shibuya Yasumasa ຖືກຈັບກຸມໃນວັນທີ 14 ເມສາ 2017. 6 ກໍລະກົດ 2018 Shibuya Yasumasa ແມ່ນສານຊາບາ
ຈໍາຄຸກຕະຫຼອດເວລາ. ແຕ່ Shibuya Yasumasa ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການກັບໃຈ, ຍັງຄົງປະຕິເສດທຸກສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ.
ການປະຕິບັດງານຂອງ Shibuya Yasumasa ເຮັດໃຫ້ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະພຣະເຈົ້າບໍ່ຍອມຟັງ. Shibuya Yasumasa ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າ Shibuya Yasumasa ຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກບໍ່ຈໍາກັດ, ແລະຈະຖືກປ່ອຍຕົວຈາກຄຸກ, ລາວຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການກະທໍາຜິດ.
Shibuya Yasumasa ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະ kidnap, mutaim ແລະຂ້າເດັກນ້ອຍອື່ນໆ. ປະເທດໃດກໍ່ຄວນລົງໂທດຜູ້ທີ່ຄ້າຍຄື Shibuya Yasumasa. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະປະຕິບັດ Shibuya Yasumasa ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບຄົນອື່ນທີ່ຄິດແລະປະຕິບັດຄື Shibuya Yasumasa. ອາດຈະປະຊາຊົນທົ່ວໂລກປະຕິບັດການດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນຖືກຂ້າຕາຍ.
ບຸກຄົນທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຮ້ອງຂໍການລົງໂທດການເສຍຊີວິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ Shibuya Yasumasa ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
tongkan kantai Shibuya Yasumasa
naivanthi 24 mina 2017 yumeuong Matsudo Chiba Shibuya Yasumasa khongnyipun aemn phusai thibomi bukkhon daihab paojd chak bodbad khongpathanpathed khongsamakhom aemnying lae samasik khongsamakhom kan pokpong deknaiaekhuang Chiba nailainya san dai khomkhu khomkhu laekha LE THI NHAT LINH rangchaknan lav dai thimhangkai LINH yanghunaehng Shibuya Yasumasa daithuk lakphatua khomheng khi ai aeln paiha kan siasivid siasivid nyonkan siasivid khongkhao thukmu rangchak paojk thinyangbodai padthana kiauakab singthi lav daihed Shibuya Yasumasa daikeb haksa kheuongmu thi khituaa pheuosubto patibad a sa nyakoa to deknony un aetnyang misuanhuam naikan pokpong thukmu pheuohai deknony miookad thicha lokluang lae kha deknony un
Shibuya Yasumasa thuk chabkumnaivanthi 14 mesa 2017 6 kolakod 2018 Shibuya Yasumasa aemn san saba
choakhuk tarod vela aet Shibuya Yasumasa nyang bohu kiauakabkan kab chai nyangkhong patised thuksing thilav hed
kan patibadngankhong Shibuya Yasumasa hedhai savan aephndin olk lae phrachao bonyom fang Shibuya Yasumasa aemn phusai thibosamad pianaepngdai tha Shibuya Yasumasa thuk tadsin choakhuk bo choakad lae chathuk ponytua chak khuk lav chasubto patibadkan kathoaphid
Shibuya Yasumasa chamiookadthicha kidnap mutaim lae kha deknony un patheddai kokhuan longothd phuthi khaikhu Shibuya Yasumasa manpen sing choapen thichapatibad Shibuya Yasumasa pentuayang haikab khonun thi khid laepatibadkhu Shibuya Yasumasa adcha pasason thouaolk patibadkan doanoenkan odnybo dangnan bomi deknony khonun thukkhatai
bukkhon thukkhon khaohuam kan hongkho kanlongothd kan siasivid soalab phuthithukkhatai Shibuya Yasumasa khanglumni

input form:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Lao.pdf

Кол коюлган талаптар такта өлтүргүч Ясумаса Шибуя.

Кол коюлган талаптар такта өлтүргүч Ясумаса Шибуя.
Жылдын 24-мартында, 2017-жылы, мындан ары адам ТОКИО, Чиба Япония, Хатиконун өзү өкүлү Ясумаса адамдын шаарында. уюштуруу кеңеш президент ата-энелер жана мүчөлөрү катары артыкчылыгы эле, Чиба Prefecture балдарды коргоо үчүн 1 кыскача ала качуу, зомбулук менен ыпылас, өлгөн бала Le Thi Nhật Linh. Андан кийин баланын денеси мыкаачылык менен компоненттери менен тескөөгө. Шибуя Ясумаса уурдалып, кыйноого алынган, уятсыз, күн сайын өлүмгө корголгон алардын менен өлтүрүп +, акырына чейин умтулабыз. кылмыш кийин алар эмне кылганын дагы деле белгисиз өкүнүп болуп саналат. Шибуя Ясумаса кылмыш балдар көбүрөөк уятсыз жана башка балдарды өлтүрүү үчүн кокустан үчүн күн сайын khac.Van балдарды коргоо катышууга уланта алышы үчүн кылмыш куралдарды келатат.
Шибуя Ясумаса 14-апрелинде 2017-жылдын 6-июлунда камакка алынган, 2018, Хатиконун өзү сот өкүлү Ясумаса Чиба болду
белгисиз мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга колдонушат. Шибуя Ясумаса бирок дагы тобо, жактагандай бардык иш баш билбейбиз.
Ясумаса Шибуя Аракети асман менен жерди жараткан, ал кудайлар чыдай албайт. Ясумаса Шибуя ремонттолгон мүмкүн эмес болуп саналат. Шибуя Ясумаса гана түбөлүк камакта болсо, дагы колонияга чыгып кетүүгө болот, өнөкөт улантылат.
Ясумаса Шибуя уят жана башка киши колдуу балдарын уурдап мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ар бир өлкө, ошондой эле, Хатиконун өзү өкүлү Ясумаса сыяктуу адамдар уруксат керек. Шибуя Ясумаса өлүм башка балдар ой жүгүртүү жана Сибуя Ясумаса окшошуп үчүн үлгү көрсөтүшү керек. дүйнө жүзү боюнча мындан ары башка киши колдуу балдар эч кандай конкреттүү иштерди кылып, иш-аракет деп ишенем.
Ар бир адам төмөнкү адамдардын өлтүрүү, Хатиконун өзү өкүлү Ясумаса үчүн азап (жазасы) талап кылууга кол суранабыз.
Kol koyulgan talaptar takta öltürgüç Yasumasa Şibuya.
Jıldın 24-martında, 2017-jılı, mından arı adam TOKİO, Çiba Yaponiya, Hatikonun özü ökülü Yasumasa adamdın şaarında. uyuşturuu keŋeş prezident ata-eneler jana müçölörü katarı artıkçılıgı ele, Çiba Prefecture baldardı korgoo üçün 1 kıskaça ala kaçuu, zombuluk menen ıpılas, ölgön bala Le Thi Nhật Linh. Andan kiyin balanın denesi mıkaaçılık menen komponentteri menen tesköögö. Şibuya Yasumasa uurdalıp, kıynoogo alıngan, uyatsız, kün sayın ölümgö korgolgon alardın menen öltürüp +, akırına çeyin umtulabız. kılmış kiyin alar emne kılganın dagı dele belgisiz ökünüp bolup sanalat. Şibuya Yasumasa kılmış baldar köbüröök uyatsız jana başka baldardı öltürüü üçün kokustan üçün kün sayın khac.Van baldardı korgoo katışuuga ulanta alışı üçün kılmış kuraldardı kelatat.
Şibuya Yasumasa 14-aprelinde 2017-jıldın 6-iyulunda kamakka alıngan, 2018, Hatikonun özü sot ökülü Yasumasa Çiba boldu
belgisiz möönötkö erkindiginen ajıratuuga koldonuşat. Şibuya Yasumasa birok dagı tobo, jaktaganday bardık iş baş bilbeybiz.
Yasumasa Şibuya Araketi asman menen jerdi jaratkan, al kudaylar çıday albayt. Yasumasa Şibuya remonttolgon mümkün emes bolup sanalat. Şibuya Yasumasa gana tübölük kamakta bolso, dagı koloniyaga çıgıp ketüügö bolot, önököt ulantılat.
Yasumasa Şibuya uyat jana başka kişi kolduu baldarın uurdap mümkünçülügünö ee boluşat. Ar bir ölkö, oşondoy ele, Hatikonun özü ökülü Yasumasa sıyaktuu adamdar uruksat kerek. Şibuya Yasumasa ölüm başka baldar oy jügürtüü jana Sibuya Yasumasa okşoşup üçün ülgü körsötüşü kerek. düynö jüzü boyunça mından arı başka kişi kolduu baldar eç kanday konkrettüü işterdi kılıp, iş-araket dep işenem.
Ar bir adam tömönkü adamdardın öltürüü, Hatikonun özü ökülü Yasumasa üçün azap (jazası) talap kıluuga kol suranabız.

input form:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Kyrgyz.pdf

Mirin Requirer Shibuya Yasumasa.

Mirin Requirer Shibuya Yasumasa.
Di 24ê Adara (2017) de, li bajarê Japonî Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa merivek kesek kesek bû. Ji bo rola serokatiya Rêveberiya Parêzerên Parêzerên û Endamên Parastina Zarokan li Chiba Prefecture, ji bo demeke kin, revandin, tawanbar kirin û kuştina LE THI NHAT LINH. Wî paşê laşê laşê LINH derxist. Shibuya Yasumasa revandin, êşkencekirin, şaş kirin, mirinê mirinê, her rojê bi mirina wî miriye. Piştî ku biryara hîn jî çi kirî ew naxwaze. Shibuya Yasumasa desthilatdariya tawanbar kir ku ji bo berdewamên sûcên li hember zarokên din berdewam bikin.
Shibuya Yasumasa di 14ê hizêrana 2017 de hate girtin. 6ê Tîrmeh, 2018 Şibuya Yasumasa dadgeha chiba bû
zindanê bimîne. Lê Şîbûya Yasûmasa hîn jî nebawer dike, hîn jî hemî hemî wî dike ku înkar nakin.
Çalakiyên Shibuya Yasumasa ezmên, erd, û xwedan nekiriye. Shibuya Yasumasa mirovek neheq e. Heke Shibuya Yasumasa hatibû binçavkirin ku di binçavkirinê de nehêle, û dê ji girtîgehê serbest be, ew ê berdewam bike.
Shibuya Yasumasa wê derfeta ku dê zarokên din revandin, maim û kuştin. Divê her welatê wan ên mîna Shibuya Yasumasa ceza bikin. Divê ev e ku wekî Shibuya Yasumasa wekî nimûne wekî mînakek din ji bo ku difikirin û mîna Shibuya Yasumasa dixebitin û xebitandin. Mirovên li seranserê dinyayê Mirov bi çalakiyê digerin, ne ku zarok ne kuştin.
Her kes îmze dike ku ji bo kuştina Shibuya Yasumasa jêrîn mirina cezayê daxwaza daxwaza xwe.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Kurdish_Kurmanji.pdf

죽음 요구자 시부야 야스마사.

죽음 요구자 시부야 야스마사.
2017 년 3 월 24 일, 시부야 마쓰 도시 (Shibuya Yasumasa)는 성격이없는 남자였습니다. 단기간에 학부모 협의회 회장과 어린이 보호 협회 회원의 역할을 이용하여 LE THI NHAT LINH를 납치하고 강요하고 살해했습니다. 그는 린 신체를 잔인하게 버렸다. 시부야 야스마사 (Shibuya Yasumasa)는 납치, 고문, 정욕, 쫓기고 매일 죽음으로 사망했다. 그 문장은 여전히 ​​그가 한 일을 후회하지 않습니다. 시부야 야스마사 (Shibuya Yasumasa)는 계속해서 다른 어린이들에 대한 범죄를 저 지르려고 계속 범죄를 저 지르지 만, 어린이들이 다른 어린이들을 욕하고 살해 할 기회를 가질 수 있도록 일상적인 보호를 계속하고 있습니다.
시부야 야스마사가 2017 년 4 월 14 일 체포되었습니다. 2018 년 7 월 6 일 시부야 야스마사가 치바 법원이었습니다.
투옥. 그러나 시부야 야스마사는 여전히 회개를 모르며 여전히 그가하는 모든 것을 부인하고있다.
시부야 야스마사의 행동으로 천국, 땅, 신이 용서를 못하게되었습니다. 시부야 야스마사는 대신 할 수없는 사람입니다. 시부야 야스마사 (Shibuya Yasumasa)가 무기한 구속을 선고 받고 감옥에서 석방 될 경우, 그는 계속 범법을 범할 것이다.
시부야 야스마사 (Shibuya Yasumasa)는 다른 아이들을 납치하고, 불구하고 죽일 기회를 가질 것입니다. 어떤 나라든지 시부야 야스 마사처럼 처벌해야합니다. 시부야 야스마사처럼 생각하고 행동하는 사람들에게 시부야 야스마사를 예언 할 필요가 있습니다. 세계의 모든 사람들이 그렇게함으로써 다른 아이들이 죽지 않도록 조치를 취할 수 있습니다.
아래의 시부야 야스마사에 대한 사형을 요구하는 사인은 모두.
jug-eum yoguja sibuya yaseumasa.
2017 nyeon 3 wol 24 il, sibuya masseu dosi (Shibuya Yasumasa)neun seong-gyeog-ieobsneun namjayeossseubnida. dangigan-e hagbumo hyeob-uihoe hoejang-gwa eolin-i boho hyeobhoe hoewon-ui yeoghal-eul iyonghayeo LE THI NHAT LINHleul nabchihago gang-yohago salhaehaessseubnida. geuneun lin sincheleul jan-inhage beolyeossda. sibuya yaseumasa (Shibuya Yasumasa)neun nabchi, gomun, jeong-yog, jjochgigo maeil jug-eum-eulo samanghaessda. geu munjang-eun yeojeonhi ​​geuga han il-eul huhoehaji anhseubnida. sibuya yaseumasa (Shibuya Yasumasa)neun gyesoghaeseo daleun eolin-ideul-e daehan beomjoeleul jeo jileulyeogo gyesog beomjoeleul jeo jileuji man, eolin-ideul-i daleun eolin-ideul-eul yoghago salhae hal gihoeleul gajil su issdolog ilsangjeog-in boholeul gyesoghago issseubnida.
sibuya yaseumasaga 2017 nyeon 4 wol 14 il chepodoeeossseubnida. 2018 nyeon 7 wol 6 il sibuya yaseumasaga chiba beob-won-ieossseubnida.
tuog. geuleona sibuya yaseumasaneun yeojeonhi hoegaeleul moleumyeo yeojeonhi geugahaneun modeun geos-eul bu-inhagoissda.
sibuya yaseumasaui haengdong-eulo cheongug, ttang, sin-i yongseoleul moshagedoeeossseubnida. sibuya yaseumasaneun daesin hal sueobsneun salam-ibnida. sibuya yaseumasa (Shibuya Yasumasa)ga mugihan gusog-eul seongo badgo gam-og-eseo seogbang doel gyeong-u, geuneun gyesog beombeob-eul beomhal geos-ida.
sibuya yaseumasa (Shibuya Yasumasa)neun daleun aideul-eul nabchihago, bulguhago jug-il gihoeleul gajil geos-ibnida. eotteon naladeunji sibuya yaseu masacheoleom cheobeolhaeyahabnida. sibuya yaseumasacheoleom saeng-gaghago haengdonghaneun salamdeul-ege sibuya yaseumasaleul yeeon hal pil-yoga issseubnida. segyeui modeun salamdeul-i geuleohgeham-eulosseo daleun aideul-i jugji anhdolog jochileul chwihal su issseubnida.
alaeui sibuya yaseumasa-e daehan sahyeong-eul yoguhaneun sain-eun modu.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Korean.pdf

អ្នកស្លាប់ Shibuya Yasumasa ។

អ្នកស្លាប់ Shibuya Yasumasa ។
នៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នៅទីក្រុង Matsudo នៃប្រទេសជប៉ុន Chiba Shibuya Yasumasa គឺជាបុរសម្នាក់ដែលគ្មានបុគ្គលិកលក្ខណៈ។ ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតួនាទីរបស់ប្រធានសមាគមមាតាបិតានិងសមាជិកសមាគមការពារកុមារនៅក្នុងខេត្ដជីបារយៈពេលមួយរយៈពេលបានចាប់ពង្រត់បង្ខិតបង្ខំនិងធ្វើឃាតលោក LE THI NHAT LINH ។ បន្ទាប់មកគាត់បានលះបង់ចោល LINH យ៉ាងព្រៃផ្សៃ។ Shibuya Yasumasa ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មឆន្ទៈដេញតាមសម្លាប់និងត្រូវបានសំលាប់ដោយការស្លាប់របស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសនៅតែមិនសោកស្តាយចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ។ Shibuya Yasumasa បានរក្សាទុកឧបករណ៍ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនេះដើម្បីបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុមារដទៃទៀតហើយនៅតែចូលរួមក្នុងការការពាររាល់ថ្ងៃដើម្បីឱ្យកុមារមានឱកាសលោភនិងសំលាប់កុមារដទៃទៀត។
Shibuya Yasumasa ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 ។ ថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 Shibuya Yasumasa គឺជាតុលាការស៊ីបា
ការដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំណត់។ ប៉ុន្តែ Shibuya Yasumasa នៅតែមិនទាន់ដឹងពីការប្រែចិត្តនៅឡើយនៅតែរឹងចចេសបដិសេធអ្វីដែលគាត់ធ្វើ។
សកម្មភាពរបស់ Shibuya Yasumasa បានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងព្រះមិនអភ័យទោស។ Shibuya Yasumasa គឺជាមនុស្សដែលមិនអាចជំនួសបាន។ ប្រសិនបើ Shibuya Yasumasa ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ឃុំមិនកំណត់ហើយនឹងត្រូវដោះលែងពីគុកគាត់នឹងបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើស។
Shibuya Yasumasa នឹងមានឱកាសចាប់ជំរិតមនុស្សពិការនិងសំលាប់កុមារដទៃទៀត។ ប្រទេសណាមួយគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលមានដូចជា Shibuya Yasumasa ។ វាជាការចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្ត Shibuya Yasumasa ជាឧទាហរណ៍មួយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងគិតនិងធ្វើដូចជា Shibuya Yasumasa ។ សូមឱ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកចាត់វិធានការដោយមិនធ្វើដូច្នោះទេកុមារដទៃទៀតត្រូវបានសម្លាប់។
មនុស្សគ្រប់គ្នាចុះហត្ថលេខាស្នើសុំទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ឃាតករ Shibuya Yasumasa ខាងក្រោម។
anak slab Shibuya Yasumasa .
now thngaiti 24 kheminea chhnam 2017 now tikrong Matsudo nei bratesa chbon Chiba Shibuya Yasumasa kuchea borsa mneak del kmean bokkolik lokkhan . teanh yk phalobrayoch pi tuonati robsa brathan sameakm meateabeta ning sameachik sameakm karpar komar nowknong khe td chi ba rypel muoyorypel ban chabpongrot bangkhitabangkham ning thveukheat lok LE THI NHAT LINH . banteabmk keat ban leahbng chaol LINH yeang preiphsaai . Shibuya Yasumasa trauv ban ke chabpongrot thveutearounakamm chhant denh tam samleab ning trauv ban saam leab daoy kar slab robsa keat chea riengrealthngai . banteabpi kar kattosa nowte min saok sta y champoh avei del keat ban thveu . Shibuya Yasumasa ban roksaatouk ubakar del braprutt lmeusa nih daembi bant braprutt ukredth kamm brachheang nung komar dteitiet haey nowte chaulruom knong kar karpar realthngai daembi aoy komar meanaokeasa loph ning saam leab komar dteitiet .
Shibuya Yasumasa trauv ban chabkhluon now thngaiti 14 khemesaea chhnam 2017 . thngaiti 6 khekakkada chhnam 2018 Shibuya Yasumasa kuchea tolakar sai ba
kar dak ponthoneakear daoy kmean kamnt . bonte Shibuya Yasumasa nowte mintean doengpi kar brechett nowlaey nowte rung chchesa bdeseth avei del keat thveu .
sakammopheap robsa Shibuya Yasumasa ban bangkeut phtaimekh phendei ning preah min aphytosa . Shibuya Yasumasa kuchea mnoussa del min ach chomnuosa ban . brasenbae Shibuya Yasumasa trauv ban kattosa aoy cheabkhoum minkamnt haeynung trauv daohleng pi kouk keat nung bant braprutt batolmeusa .
Shibuya Yasumasa nung meanaokeasa chabchomrit mnoussa pikear ning saam leab komar dteitiet . bratesa namuoy kuorte daktondakamm towleu anak del mean dauchchea Shibuya Yasumasa . vea chea karchabach knong karoanouvott Shibuya Yasumasa cheauteahar muoy champoh anak phsaengtiet del kampoung kit ning thveudauchchea Shibuya Yasumasa . saum aoy mnoussa touteang piphoplok chatvitheankar daoy min thveu dauchnaoh te komar dteitiet trauv ban samleab .
mnoussa krobknea chohhatthalekhea snaesom tosa brahearchivit samreab kheatakr Shibuya Yasumasa khangokraom .

input form:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Khmer.pdf

Death Requirer Шибуя Ясумаса.

Death Requirer Шибуя Ясумаса.
2017 жылы 24 наурызда Жапонияның Мацудо қаласында (Чиба) Шибуя Ясумаса жеке тұлға болмады. Ата-аналар қауымдастығы президентінің рөлін пайдаланып, Чиба префектурасындағы Балаларды қорғау ассоциациясының мүшелері қысқа уақытқа дейін LE THI NHAT LINH-ны ұрлап, мәжбүрлеп өлтірді. Ол содан кейін LINH денесін қатал түрде тастады. Шибуя Ясумаса ұрлық, азаптау, әуестеніп, өлтіріліп, күн сайын қайтыс болған. Ұстап бергеннен кейін, ол әлі не істегеніне өкінбейді. Шибуя Ясумаса басқа балаларға қарсы қылмыс жасауды жалғастыру үшін қылмыс жасаған құралды сақтап қалды, алайда балаларды басқа балаларға сүйіспеншілікпен және өлтіруге күнделікті қорғаныспен айналысады.
Шибуя Ясумаса 2017 жылы 14 сәуірде қамауға алынды. 2018 жылдың 6 шілдесінде Шибуа Ясумаса Чибай соты болды.
мерзімсіз мерзімге бас бостандығынан айыру. Бірақ Шибуа Ясумаса әлі күнге дейін өкініш білдірмеді, бірақ бәрін жасырады.
Шибуия Ясумасаның әрекеті көктің, жердің және құдайлардың кешірімсіздігін жасады. Шибуя Ясумаса – бұл қайталанбайтын адам. Егер Шибуя Ясумасса мерзімсіз қамауға алынса және түрмеден босатылса, ол қылмысты жалғастырады.
Шибуя Ясумаса басқа балаларды ұрлап, өлтіруге және өлтіруге мүмкіндік алады. Кез-келген ел Шибуя Ясумаса сияқты адамдарды жазалаған жөн. Шибуя Ясумасады Шибуа Ясумаса секілді ойланып, әрекет етіп жүрген адамдарға үлгі болуға тиіспіз. Бүкіл әлемде адамдар басқа балалармен бірге өлім жазасына кесілмейді.
Төменде өлтірген Шибуя Ясумаса үшін өлім жазасын сұрауға барлық адамдар қол қояды.
Death Requirer Şïbwya Yaswmasa.
2017 jılı 24 nawrızda Japonïyanıñ Macwdo qalasında (Çïba) Şïbwya Yaswmasa jeke tulğa bolmadı. Ata-analar qawımdastığı prezïdentiniñ rölin paydalanıp, Çïba prefektwrasındağı Balalardı qorğaw assocïacïyasınıñ müşeleri qısqa waqıtqa deyin LE THI NHAT LINH-nı urlap, mäjbürlep öltirdi. Ol sodan keyin LINH denesin qatal türde tastadı. Şïbwya Yaswmasa urlıq, azaptaw, äwestenip, öltirilip, kün sayın qaytıs bolğan. Ustap bergennen keyin, ol äli ne istegenine ökinbeydi. Şïbwya Yaswmasa basqa balalarğa qarsı qılmıs jasawdı jalğastırw üşin qılmıs jasağan quraldı saqtap qaldı, alayda balalardı basqa balalarğa süyispenşilikpen jäne öltirwge kündelikti qorğanıspen aynalısadı.
Şïbwya Yaswmasa 2017 jılı 14 säwirde qamawğa alındı. 2018 jıldıñ 6 şildesinde Şïbwa Yaswmasa Çïbay sotı boldı.
merzimsiz merzimge bas bostandığınan ayırw. Biraq Şïbwa Yaswmasa äli künge deyin ökiniş bildirmedi, biraq bärin jasıradı.
Şïbwïya Yaswmasanıñ äreketi köktiñ, jerdiñ jäne qudaylardıñ keşirimsizdigin jasadı. Şïbwya Yaswmasa – bul qaytalanbaytın adam. Eger Şïbwya Yaswmassa merzimsiz qamawğa alınsa jäne türmeden bosatılsa, ol qılmıstı jalğastıradı.
Şïbwya Yaswmasa basqa balalardı urlap, öltirwge jäne öltirwge mümkindik aladı. Kez-kelgen el Şïbwya Yaswmasa sïyaqtı adamdardı jazalağan jön. Şïbwya Yaswmasadı Şïbwa Yaswmasa sekildi oylanıp, äreket etip jürgen adamdarğa ülgi bolwğa tïispiz. Bükil älemde adamdar basqa balalarmen birge ölim jazasına kesilmeydi.
Tömende öltirgen Şïbwya Yaswmasa üşin ölim jazasın surawğa barlıq adamdar qol qoyadı.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Kazakh.pdf

ಸಾವಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸ.

ಸಾವಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸ.
ಮಾರ್ಚ್ 24, 2017 ರಂದು, ಜಪಾನಿಯರ ನಗರದ ಮಾಟ್ಸುಡೊ, ಚಿಬಾದಲ್ಲಿ, ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪಾಲಕರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಬಾ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಲೀ ಥಿ NHAT LINH ಅನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು LINH ದೇಹವನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಶಿಬುಯ ಯಸುಮಾಸನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಅಪಹರಿಸಿ, ಸಾವಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಾಕ್ಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಏನು ವಿಷಾದ ಇಲ್ಲ. ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಮತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಷಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸನನ್ನು 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 6, 2018 ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸ ಚಿಬಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆವಾಸ. ಆದರೆ ಶಿಬುಯ ಯಸುಮಾಸನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶಿಬುಯಾ ಯಸುಮಾಸನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಮಾಡಿತು. ಶಿಬುಯ ಯಸುಮಾಸನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಮನುಷ್ಯ. ಷಿಬುಯಾ ಯಸುಮಾಸನನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸಾಗೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಶಿಬುಯಾ ಯಸುಮಾಸರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಷಿಬುಯಾ ಯಸುಮಾಸವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ನಟಿಸುವ ಇತರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶಿಬುಯಾ ಯಾಸುಮಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇತರರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಳಗೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಶಿಬುಯ ಯಸುಮಾಸನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿ.
Sāvina agatyate śibuyā yāsumāsa.
Mārc 24, 2017 randu, japāniyara nagarada māṭsuḍo, cibādalli, śibuyā yāsumāsā obba vyaktiyillade obba vyakti. Pālakaru asōsiyēṣanna adhyakṣara mattu cibā priphekcarnallina makkaḷa rakṣaṇe saṅghada sadasyaru, alpāvadhiyalli, lī thi NHAT LINH annu apaharisi, kole māḍi, kole māḍidaru. Nantara avaru LINH dēhavannu krūravāgi tiraskarisidaru. Śibuya yasumāsanannu apaharisi, citrahinsegoḷapaḍisuttā, apaharisi, sāvininda ōḍisi, pratidina avana sāvininda kollalpaṭṭaru. Vākyada nantara innū avaru ēnu viṣāda illa. Itara makkaḷa virud’dha aparādhagaḷannu munduvaresalu śibuyā yāsumāsā ākṣēpār’ha sādhanavannu iṭṭukoṇḍiddāne.Mattondu makkaḷannu kāma mattu kole māḍalu makkaḷannu dinanityada rakṣaṇeyalli toḍagisikoṇḍiddāre.
Ṣibuyā yāsumāsanannu 2017 ra ēpril 14 randu bandhisalāyitu. Julai 6, 2018 śibuyā yāsumāsa cibā n’yāyālaya
anirdiṣṭavāgi serevāsa. Ādare śibuya yasumāsanige innū paścāttāpavilla, avanu innū māḍuva ellavannū paṭṭubiḍade nirākarisuttāne.
Śibuyā yasumāsana kāryagaḷu svarga, bhūmi mattu dēvarugaḷannu kṣamisade māḍitu. Śibuya yasumāsanu bharisalāgada manuṣya. Ṣibuyā yasumāsanannu anirdiṣṭa bandhanakke śikṣe vidhisidare mattu seremaneyinda biḍugaḍeyādare, avaru aparādhavannu munduvarisuttiddaru.
Śibuyā yāsumāsāge itara makkaḷannu apaharisi, taggisalu mattu kollalu avakāśavide. Yāvudē dēśavu śibuyā yasumāsarannu śikṣisabēku. Ṣibuyā yasumāsavannu yōcisuva mattu naṭisuva itararige udāharaṇeyāgi śibuyā yāsumāsavannu kāryagatagoḷisalu avaśyaka. Prapan̄cadādyanta janaru itararu kollalpaḍadante māḍuva mūlaka krama tegedukoḷḷabahudu.
Keḷage kolegāra śibuya yasumāsanige maraṇadaṇḍaneyannu manavi māḍalu pratiyobbarigū sahi māḍi.

input form:

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Kannada.pdf

Signature Requirements Desktop matèni Yasumasa Shibuya.

Signature Requirements Desktop matèni Yasumasa Shibuya.
On March 24, 2017, ing kutha Matsudo, Chiba, Jepang, Shibuya Yasumasa iku wong sing ora maneh
carane manungsa. Advantage minangka presiden PBB tuwane lan anggota saka organisasi kanggo nglindhungi anak ing
Prefektur Chiba, mung 1 sedhela kidnapping, lewd forcible, baby dipatèni Le Thi Nhat Linh. Banjur mbuwang saka komponen awak brutal bayi. Shibuya Yasumasa diculik, tortured, obscenity, nguber kanggo mburi, matèni dening agawe dina sing
manawa ve.Sau nalika angkara isih ora dingerteni Getun apa kang wus padha katindakaké. Shibuya Yasumasa wis katahan ing alat guilty kanggo
terus anak pidana melu perlindungan anak khac.Van saben dina kanggo kasempatan kanggo matèni salacious lan liyane anak.
Shibuya Yasumasa iki dipenjara April 14 2017. Juli 6, 2018 Shibuya pengadilan Yasumasa ana Chiba
nggunakake penjara moho. Shibuya Yasumasa nanging isih ora ngerti mratobat, isih stubbornly rek kabeh karya.
tumindak Yasumasa Shibuya wis nitahaké langit lan bumi, para ora bisa ngidinke. Shibuya punika Yasumasa
wong ora bisa direnovasi. yen Shibuya Yasumasa mung dikunjara moho, lan bakal metu saka pakunjaran, bakal terus recidivism.
Yasumasa Shibuya bakal duwe kesempatan kanggo nyulik, obscenity lan anak dipatèni liyane. Negara uga kudu nglampahi sing
minangka Shibuya Yasumasa. Shibuya Yasumasa pati kudu ngeset conto kanggo wong lanang liyane sing mikir lan tumindak kaya Shibuya Yasumasa. Mugi wong ing saindhenging donya njupuk tindakan mengkono ora luwih spesifik anak dipatèni liyane maneh.
Everyone please mlebu nyuwun siksa (paukuman) matèni Shibuya Yasumasa ing wong ing ngisor iki.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_javanese.pdf

リンちゃんを殺害した犯人澁谷恭正に対し極刑を求める署名のお願い。

リンちゃんを殺害した犯人澁谷恭正に対し極刑を求める署名のお願い。

2017年3月24日、千葉県松戸市において、人間の人格を持たない澁谷恭正は、父母会の会長という地位、千葉県における子供・児童を守る団体の会員であるう地位を悪用し、短時間のうち、リンちゃんを誘拐し、強制わいせつ行為を行い、そしてリンちゃんを殺害し、遺体を遺棄するという残虐な行為を行いました。澁谷恭正は、本来自らが守るべきである子供を、誘拐し、虐待し、性的な暴力をふるい、最後まで追い詰め、殺したのです。これほどまでに残虐な犯罪を犯したにも関わらず、澁谷恭正は全く後悔も反省もしていません。犯行後、澁谷恭正は別の子供を暴行し、殺すためのチャンスを残すために、犯罪に使った道具を保管していました。

澁谷恭正は、2017年4月14日に逮捕され、2018年7月6日に千葉地方裁判所によって無期懲役の判決を受けました。しかし今もなお、澁谷恭正は反省をすることなく、自らが行った犯罪を頑固に否認しています。澁谷恭正が行った犯罪は、天も地もあらゆる神様もお許しにならないことです。

澁谷恭正に更生の余地はありません。澁谷恭正が無期懲役の刑にのみ服するのであれば、刑務所を出る日が訪れます。澁谷恭正は、さらに別の子供を誘拐し、殺害する機会を得ます。どのような国家であれ、澁谷恭正のような者は厳格に処罰する必要があります。澁谷恭正と同じような考えを持ち、同じような行動を使用とする他の者たちに思い知らしめるためにも澁谷恭正を死刑に処することにより、今後の教訓・鏡としなければなりません。

世界中のすべての皆さん。他の子供に同じような目に会わせないてめにも、具体的な行動をしませんか。澁谷恭正への極刑の適用を求めるためのご署名を下記の欄にお願いします。

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_japanese.pdf

Le richieste di morte di Shibuya yasumasa.

Le richieste di morte di Shibuya yasumasa.
Il 24 marzo 2017, nella città di Matsudo, nella prefettura di Chiba, in Giappone, lo shibuya yasumasa era un non umano
il modo in cui una persona Abuso come presidente dell’Associazione dei genitori e membri dell’organizzazione di protezione dell’infanzia
Prefettura di Chiba, in breve tempo rapito, costretto osceno, uccidendo il piccolo LE THI NHAT LINH. Quindi ha scartato il corpo LINH brutalmente. shibuya yasumasa rapito, torturato, assetato, inseguito a morte, ucciso dalla sua morte quotidiana
protezione.Dopo la sentenza non rimpiange ancora quello che ha fatto. Shibuya yasumasa ha mantenuto gli strumenti del peccato per essere in grado
continuare a commettere crimini contro altri bambini.E ogni giorno partecipa alla protezione dei minori per avere l’opportunità di oscurare e uccidere altri bambini.
shibuya yasumasa è stato arrestato il 14 aprile 2017. 6 luglio 2018 shibuya yasumasa era corte di chiba
reclusione indefinitamente. Ma shibuya yasumasa non conosce ancora il pentimento, nega ancora ostinatamente tutto il suo lavoro.
L’azione di shibuya yasumasa ha reso il cielo, la terra e gli dei non perdona. shibuya yasumasa è
non si può essere riformati. Se shibuya yasumasa viene imprigionato indefinitamente e avrà una data di rilascio, continuerà a ripetere.
Shibuya yasumasa avrà l’opportunità di rapire, mutilare e uccidere altri bambini. Qualsiasi paese dovrebbe punire quelli
come Shibuya Yasumasa. È necessario uccidere lo shibuya yasumasa per dare l’esempio agli altri che stanno pensando e agendo come shibuya.
Yasumasa. Possa la gente di tutto il mondo agire in tal modo senza che altri bambini vengano uccisi.
Tutti firmano per chiedere la pena di morte per l’assassino shibuya yasumasa di sotto.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Italian.pdf